• Bild: JENNY FÖRANDER
    OENSE. Kommunen vill bygga tre flerbostadshus med cirka 100 lägenheter mellan Willyshuset och Landevi men flera grannar på Brattåsvägen har överklagat detaljplanen. De oroar sig för att få ökade sättningsskador på sina hus.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
    MARKEN SJUNKER. Evy Nilsson har bott på Brattåsvägen i 22 år och har fått lägga till flera trappsteg upp till sitt hus i samband med att marken som består av kvicklera sjunkit. Husägarna i området har satt upp paneler för att dölja att bottenplattan hänger i luften, en halvmeter ovanför marken.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Grannarna överklagar byggplaner i Landvetter

Landvetter

I mars antog kommunfullmäktige detaljplanen som skulle göra det möjligt att bygga 100 nya lägenheter i Landvetter centrum.
Nu har några av grannarna överklagat planen till Mark- och miljödomstolen.

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen för kvarter två och tre i Landvetter centrum redan för två år sedan. Då gjorde länsstyrelsen en överprövning som innebar att beslutet inte kunna vinna laga kraft.

Länsstyrelsen ansåg att översvämningsrisken inte var tillräckligt utredd. En sådan utredning har nu gjorts.

– Vi har grävt ganska noggrant i frågan tillsammans med Trafikverket, säger Peter Wallentin, verksamhetschef för plan- och bygglov i Härryda kommun.

Bygger ny kulvert

I området som detaljplanen gäller rinner en bäck som har kulverterats. Vattnet rinner sedan under riksväg 40 och ut i Landvettersjön. I samverkan med Trafikverket kom kommunen fram till att man skulle bygga en ny kulvert under motorvägen. Peter Wallentin anser att översvämningsrisken därmed har minimerats.

Två år efter att detaljplanen stoppades presenterade förvaltningen en ny detaljplan som antogs i kommunfullmäktige i mars i år. Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter men nu är det i stället några av grannarna som har överklagat. De överklagade även den förra detaljplanen och anser att många av problemen kvarstår i den omarbetade versionen.

Grannarna lyfter fram både översvämningsrisken och risken för sättningsskador som skäl för att inte anta detaljplanen.

Vill att det byggs

Anders Larssons trädgård gränsar till planområdet. Han betonar att han och de andra grannarna som har överklagat är positiva till att det byggs, men att byggnationerna måste anpassas efter markförutsättningarna.

Många av de boende på Brattåsvägen har problem med sättningsskador på sina hus. Värst är det för dem som bor närmast det aktuella planområdet.

Underlaget består av kvicklera som successivt sjunker. Det var entreprenören medveten om när husen byggdes 1979 så därför placerades de på pålar. Nu, 38 år senare, står husen kvar på samma höjd men marken runtomkring har samtidigt sjunkit med 70 centimeter.

Resultatet är att husens bottenplatta befinner sig en halvmeter upp i luften. De boende har efterhand fått lägga till trappsteg för att komma in i sina hus. Det ställer också till med problem med avloppsrör och elledningar som dras ut och lossnar.

Pålning kan ge skador

Enligt detaljplanen som nu överklagas ska det byggas tre hus med totalt cirka hundra lägenheter. De två största placeras bakom ”Willyshuset” där det i dag är garagelängor. Dem har grannarna inga synpunkter på.

Problemet är enligt grannarna det tredje, mindre huset som ska placeras på den tidigare grusfotbollsplanen intill Landevis gräsplan. Enligt kommunens egen geotekniska undersökning ska husen byggas på pålar på grund av kvickleran. I utredningen står det att ”pålningsarbeten med exempelvis slagna betongpålar kan orsaka problem i omgivningen så som höjning av portryck, sättningsskador och instabila schakter”.

Grannarna tolkar det som att kommunen är medveten om att pålningen kan förvärra deras problem med sättningsskador men inte tar någon hänsyn till det i sitt förslag.

Enligt detaljplanen ska huset byggas i linje med det befintliga Willyshuset. Grannarna anser att huset bör vinklas så att det kommer längre bort från det mest sättningsbenägna området. I stället bör man spara en översvämningsyta där vattnet kan samlas vid stora skyfall.

Risk för översvämningar

– Jag har bott här i tio år. Under den tiden har det hänt två gånger att hela planområdet har legat under vatten, berättar Anders.

Han och grannen Evy Nilsson är oroliga för att entreprenören som bygger kommer att höja upp marken, vilket i sin tur skulle öka risken för översvämning för husägarna på Brattåsvägen.

Grannarnas överklagan ska nu utredas av Mark- och miljödomstolen, vilket kan ta upp till ett halvår.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook