Vattenfall Eldistribution svarar

Allmänt

Hallå där Katrin Lemming, kommunikatör på Vattenfall Eldistribution…

Varför behövs 40 kV-ledningen från Hällingsjö till Hindås?

Det nuvarande 40 kV el-
nätet i området är i dag radiellt uppbyggt (saknar möjlighet till reservmatning) och därför känsligt för störningar. För att säkerställa en långsiktig, trygg elförsörjning och uppfylla gällande föreskrift om god elkvalitet behöver vi bygga om och förstärka elnätet med denna ledning, en investering på cirka 8,5 miljoner kronor.

Markägarna som överklagat anser att Vattenfall inte betalar dem för markens fulla
värde, endast för skogen som står där men inte för att marken blir obrukbar så länge kraftledningen står kvar.

Vattenfall Eldistribution följer Expropriationslagens regler kring marknadsvärdeminskning. 

Varför vill Vattenfall inte gräva ner ledningen?

Vattenfall Eldistribution har krav på sig att investera långsiktigt och samhällsmässigt ansvarigt. I varje projekt värderar vi vad som är mest lämpligt utifrån rådande förhållanden. I detta fall anser vi inte att en markförlagd ledning är försvarbart ur ett ekonomiskt perspektiv då det innebär att man behöver investera dyrt i teknik som inte uppfyller syftet lika bra som valt alternativ.

Varför går det inte att gräva ner kabeln i ledningsgatan där den befintliga 400 kV-ledningen går?

Det är tekniskt möjligt att anlägga ledningen som markförlagd kabel i en sträckning i enlighet med något av luftledningsalternativen, men på grund av nedanstående aspekter anser inte Vattenfall Eldistribution att det är lämpligt.

• En kabelförläggning i skogsmarken skulle innebära att väg behöver anläggas längs med hela sträckan för att transportera och hantera de stora kabeltrummorna. Till skillnad mot luftledning där man normalt placerar lintrummor vid lämplig väg och sedan drar ut linorna i linvagnar mellan stolparna är detta förfarande inte användbart för kabel. Kabeln kan inte på samma vis dras ut på marken, då skadas manteln (ytterhöljet). Vägen behövs således för att få ut kabeln längs ledningssträckningen. Vidare behövs den också för att transportera stora mängder kabelsand, sprängningsutrustning, utrustning för skarvning, bortforsling av utbytta schaktmassor med mera.

• En markförläggning av ledningen i skogsmark innebär också en avsevärd risk vid skogsbrukets avverkningsarbeten då körskador på kabeln kan uppstå. Dikningsarbeten är ett annat moment som kan medföra skaderisk i form av grävskador.

• Markförhållandena i skogsmarkerna är inte lämpliga för kabelförläggning då vissa avsnitt utgörs av våtmark och kuperad terräng. Terrängen kommer att innebära sprängning och en stor mängd utbyte av massor som kräver transportmöjligheter. Att förlägga kabeln med öppen förläggning i skyddsrör direkt på mark eller berg är inte tillåtet för regionnätsledningar (40-130 kV) enligt säkerhetsföreskrifterna.

• Tillgängligheten till kabeln i driftskedet är betydligt sämre än om den förläggs utmed befintliga vägar.

Om man ändå väljer luftledning, skulle den då inte kunna gå i samma ledningsgata för att slippa att ännu mer mark blir obrukbar?

Den aktuella luftledningen är cirka 9,4 km lång, varav 300 meter vid Hällingsjö är markförlagd. För att minska påverkan på skog och mark förläggs ledningen parallellt med befintlig 400 kV ledning på en tredjedel av sträckan.

Har det faktum att bygget skjutits fram sedan den första ansökan 2005 orsakat problem för Vattenfall Eldistribution till exempel när det gäller eldistributionen till Hindås?

Det finns idag inga 40 kV reservledningar till någon av våra stationer i Hindås, Hällingsjö och Rävlanda och den nya ledningen kommer att fylla den funktionen för alla tre stationerna. Om befintligt nät skadas allvarligt har vi mycket begränsad möjlighet att styra om elen och i värsta fall ett scenario där anslutna kunder står helt utan el under en längre period. Med den nya ledningen kommer vår förmåga att hantera långvariga fel och underhåll av ledningar att avsevärt förbättras.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det