HVB-placerad flicka får rätt mot socialen

Härryda kommun

Flickan var 15 år när hon omhändertogs enligt LVU (Lagen om vård av unga) och placerades på ett HVB-hem.
Hon har nu anmält socialtjänsten i Härryda kommun till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som kritiserar Socialnämnden på flera punkter.

– Vi känner igen oss och tar till oss av kritiken, säger Lena Lager, chef för socialtjänsten i Härryda kommun.

2015 fattade socialnämnden beslut om att flickan skulle omhändertas enligt LVU (lagen om vård av unga). Beslutet fattades på grund av föräldrarnas bristande omsorgsförmåga och inte på grund av flickans beteende.

IVO kritiserar nu att vården trots det riktades direkt mot flickan och att ingenting gjordes för att lösa konflikten mellan föräldrarna som påverkade flickan mycket negativt. IVO anser därför att socialtjänstens insatser inte motsvarat flickans
behov.

Fick läggas in akut

Flickan som har autism och led av en ätstörning blev placerad på HVB-hem. Efter en kortare period på HVB-hemmet gick hon ner i vikt och fick läggas in akut på Bup. Hon kom sedan till ett nytt HVB-hem där hon vistades fram till början av 2017. Under vistelsen där gjorde flickan flera suicidförsök och fick tas in för intensivvård. Hon medicinerades och fick flera gånger läggas in akut på Bup.

I sin anmälan till IVO kritiserar flickan att hon på flera sätt begränsats i kontakten med omvärlden under sin vistelse på HVB-hemmet. IVO prövar dock inte den frågan eftersom den tidigare
prövats i rätten. Förvaltningsrätten och kammarrätten har vid flera tillfällen upphävt socialtjänstens och HVB-hemmets beslut om att begränsa flickans umgänge med föräldrar och mor-
föräldrar.

Föräldrarna som är skilda
har hela tiden haft olika uppfattningar om vilken vård som är bäst för flickan. Mamman ansåg att vården på HVB-hemmet inte var anpassad efter flickans autism och att hon riskerade att ta livet av sig om hon tvingades bo kvar där. Hon ville att dottern skulle bo hemma hos henne och gå i en skola anpassad för barn med autism. Mamman hade dock förlorat vårdnaden till dotterns far, vilket gjorde att hon inte hade någon rätt att fatta beslut när det gäller dottern.

Lyssnade inte

I sin anmälan uppger flickan att socialtjänsten
inte lyssnat på henne och inte brytt sig om vad hon sagt, vilket IVO ser allvarligt på. De konstaterar att socialtjänsten haft regelbunden kontakt med flickan men poängterar att insatser ska göras i samförstånd med den unga och dess vårdnadshavare och ska präglas av respekt för den ungas människovärde och integritet.

Socialtjänsten får också kritik för att inte ha övervägt vården enligt gällande bestämmelser. Enligt LVU ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs och hur den bör inriktas och utformas. I flickans fall gick det ett år mellan övervägandena.

I mars 2017 fattades beslut om att avsluta LVU-vården. Flickan flyttade då hem till sin mamma som nu bor i en annan kommun. Flickan har blivit myndig, går i gymnasiet och har inte längre några kontakter med socialtjänsten.

Tar till sig kritiken

Socialchef Lena Lager kan inte uttala sig om det enskilda
fallet, men säger att de tar till sig IVO:s kritik.

– De har gjort en väldigt noggrann utredning. Vi använder oss av den och funderar över om det är något vi kunde ha gjort annorlunda. Även under resans gång är vi hela tiden observanta på synpunkter från berörda parter. När det gäller barn och unga är det ju ofta flera parter som är inblandade, säger hon.

Olika åsikter

Hon säger att det är ovanligt att de får kritik av IVO. Något som är vanligt är dock att det finns olika åsikter om insatser som de gör. Det kan också finnas svårigheter i att tolka den enskilda brukarens vilja.

– Det handlar absolut inte om någon ovilja men det är inte alltid enkelt, säger hon.

Lena Lager tycker att det är bra att IVO granskar
deras verksamhet.

– Det är väldigt viktigt att vi har ett system med insyn. Det är ett stort ingrepp i en familj när man fattar beslut om en insats och det är oerhört viktigt att besluten går att pröva, säger hon.