Inga villavagnar till Hindås camping

Hindås

Braboende i Hindås AB, som bedriver boende
för nyanlända på Hindås camping, har ansökt om strandskyddsdispens för att kunna utöka boendet med 15 villa­vagnar.

I januari 2017 avslog miljö- och bygglovsnämnden i Härryda kommun ansökan. Företaget överklagade beslutet till länsstyrelsen som avslog överklagandet. Braboende i Hindås AB vände sig då till mark- och miljödomstolen.

Nu har även den sistnämnda instansen kommit fram till samma slutsats och avslår överklagandet.

Sedan 2001 finns ett beslut om strandskyddsdispens för att bedriva camping på platsen. Mark- och miljödomstolen gör dock bedömningen att villavagnarna bör betraktas som byggnader av mer permanent karaktär.

Även om det handlar om ett tillfälligt boende är tanken att vagnarna ska stå på platsen under flera års tid.