Skolanställd friades – nu får Härryda kommun kritik av Skolinspektionen

Härryda kommun

I januari i fjol polisanmäldes en skolanställd i Härryda kommun för misshandel av en elev.
Den skolanställda friades senare i tingsrätten, men kommunen får nu kritik av Skolinspektionen.

I oktober 2017 hölls rättegången gällande den misstänka misshandeln. Göteborgs tingsrätt konstaterade då att det handlade om ett hastigt händelseförlopp och att ord stod mot ord om vad som inträffat.

Enligt eleven drog den skolanställda ner eleven på golvet och tog tag i hens hals. Eleven ska i samband med det ha fått rivmärken i ansiktet. Den anställda å sin sida säger att eleven ramlade över möbler som den själv vält. Den anställda lutade sig då över henom för att lugna.

Tingsrätten ansåg att det var klarlagt att den skol­anställda orsakade skador på barnets ansikte men bedömde att det kan ha skett utan avsikt att misshandla eleven. Den skolanställda friades därför i rätten.

Anmälde till SI

Några dagar efter händelsen i januari gjorde anhöriga till eleven en anmälan till Skolinspektionen. De ansåg att barnet vid upprepade tillfällen under två års tid utsatts för kränkande
behandling av både anställda
och elever på skolan.

Nu har Skolinspektionen gått igenom dokumenta­tionen kring de anmälda händelserna. I de fall där personal varit inblandad har inspektionen kommit fram till att agerandet inte kan betecknas som kränkande behandling.

Utsatt av en elev

I två fall anses eleven ha blivit utsatt för kränkande behandling av en annan elev.

Även om flera av händelserna som tas upp i anmälan inte kan beskrivas som kränkande behandling anser Skolinspektionen att skolans huvudman brustit på flera punkter.

Brister i kommunikation

Bland annat har skolan inte alltid pratat med eleven
då den har känt sig illa behandlad. Skolan har inte heller alltid haft samtal med eleven och en annan elev då de hamnat i konflikt med varandra.

Skolinspektionen anser att skolan och huvudmannen (kommunen) borde ha gjort en mer allsidig utredning av elevens skolsituation med tanke på att det kommit in uppgifter om kränkningar från skolpersonal och andra elever vid ett flertal tillfällen.

En annan brist är att skolan inte har dokumenterat flera av händelserna i samband med att de inträffade. Skolinspektionen påtalar att dokumentation är ett viktigt underlag för att kunna
följa upp effekterna av de åtgärder som görs. Den gör det också möjligt att se om en enskild incident är del av ett större problem.

Anmäldes inte

I ett par fall då eleven känt sig utsatt för kränkande
behandling har rektorn inte
gjort någon anmälan till huvudmannen. I några fall har skolpersonal inte anmält händelser till rektorn. Skolinspektionen anser därför att skolpersonalen och rektorn brustit i sin anmälningsskyldighet.

Härryda kommun måste nu vidta åtgärder för att leva
upp till skollagens krav. Uppgifter om kränkande behandling ska framöver utredas direkt och det ska göras insatser för att förhindra att de sker.

Ska redovisa rutiner

Kommunen ska se till att skolpersonal och rektor anmäler alla uppgifter om kränkande behandling. Den ska också redovisa hur rutinerna för anmälningsskyl­digheten ska uppfyllas till Skolinspektionen. Senast 28 februari i år ska åtgärderna ha genomförts.

Eleven går inte längre kvar på skolan.