Upptäckte omfattande brister i skolans brandsäkerhet

Landvetter

Räddningstjänsten har upptäckt en rad brister i brandsäkerheten på Landvetterskolan.
Bland annat nämns att utrymningsmöjligheterna från klassrum inte syns om gardinerna är neddragna och att utrymningsdörrar går att låsa på sätt som gör att de inte kan öppnas inifrån.

Efter Räddningstjänstens tillsyn av Landvetterskolan skickades ett beslut till kommunen om allt som behöver rättas till. Totalt handlar det om 17 punkter. Bland annat listas brister i markeringen som ska visa eleverna vilka fönster och dörrar som ska användas vid utrymning, att det går att låsa utrymningsdörrar från utsidan av huset vilket kan orsaka stora problem, att storköket i matsalen saknar en brandteknisk avskiljning för att begränsa att elden sprider sig och att utrymningslarmet inte hörs tillräckligt bra i en av skolans delar.

Brandfarliga ämnen

Utrymningsmöjligheterna från klassrum via inner­gården får också en anmärkning liksom hur skolans brandfarliga och explosiva varor hanteras. Där handlar det bland annat om att flera av kemisalens gasolbehållare
förvarats på bänkar och vagnar i stället för i det godkända
skåpet.

Tillsynen skedde i oktober. I dag ska allt vara åtgärdat enligt föreläggandet. Enligt Matti Ekensten, teknisk förvaltare på Härryda kommun, är det mesta nu under kontroll på Landvetterskolan.

Ett missförstånd

När det gäller brandlarmet handlade det om ett missförstånd, där några i personalen blandat ihop inbrottslarmet med signalen för brand och därför tyckt att det lät för svagt. Utöver det är allt utom tre punkter åtgärdat. Ett av de problem som återstår är att byggnaderna heter en sak officiellt men kallas något annat, vilket kan leda till förvirring om räddningsfordon ska kunna ta sig till rätt del av skolan. Där har förtydligande skyltar till husen beställts, men inte kommit ännu. Det har också beställts skyltar som tydligt ska visa eleverna vilka dörrar och fönster de ska använda vid brand. Tidigare täcktes de när mörkläggningsgardinerna var nedfällda, nu ska de placeras bättre.

Släckutrustning i kök

Också köket är kvar att åtgärda. Där handlar det om att en brandteknisk avskiljning saknas. Det går dock att i stället installera släckutrustning, vilket ska göras.

– Det är inte färdigt än, men vi har en offert klar, säger Matti Ekensten och förklarar att det också gäller att utföra installationen på ett sätt som inte påverkar elevernas lunchmöjligheter, exempelvis att vänta tills de har studiedag.

Höjda krav

Till viss del beror bristerna
på att kraven från myndigheterna höjts utan att det gjorts några förändringar i verksamheten. Andra problem beror på bristande rutiner.

– Vi måste skärpa oss. Vi har rutinmässiga kontroller på våra skolor men de måste bli tydligare. Vi ska justera och uppdatera våra checklistor, säger Matti Ekensten och förklarar att han trots de många synpunkterna från Räddningstjänsten inte
är orolig för elevernas säker­het.

– Vi har ett bra brandlarm och bra pedagoger som kan hantera situationen om något skulle hända, säger han.

Översynen av rutiner och checklistor gäller för alla kommunens skolor, inte bara i Landvetter.