• Illustration: Kjellgren Kaminsky architecture
    MÖLNLYCKE VÄXER. Om fem-tio år kan det nya bostadsområdet Haga by vara klart för inflyttning. Illustrationen är endast ett förslag på hur området skulle kunna se ut.
  • Illustration: Kjellgren Kaminsky architecture

Nytt bostadsområde i Bråta kan bli verklighet

Mölnlycke

550 lägenheter och 35 radhus/småhus. Om fem-tio år kan ett helt nytt bostadsområde ha vuxit fram i Bråta.
– Det blir en naturlig förlängning av Mölnlycke, säger Therese Kilenstam, vd på AB Tornstadens projektutvecklingsbolag.

Haga by är namnet på det nya bostadsområdet som ska fyllas med olika typer av bostäder; hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus.

– Vi planerar att bygga något högre hus med fyra-fem våningar för att skärma av ut mot Gamla Boråsvägen. I anslutning till de befintliga bostäderna i öster och söder blir det lägre bebyggelse med villor och radhus, säger Therese Kilenstam.

Utöver bostäder ingår också planer på att bygga en förskola i området.

– Och i mitten av området finns en fin svacka där vi har tänkt bevara en grön zon med naturmark, säger Therese Kilenstam.

Fyra olika markägare

Det är fyra olika mark­ägare som har gått samman och gjort en ansökan om planbesked för det aktuella om­rådet. Utöver AB Tornstaden äger Development Partner, Kålltorpsgruppen AB och Grandab olika bitar av marken, vilket enligt Therese Kilenstam kommer bidra till att det blir en mångfald av olika typer av bostäder i området.

Sektorn för samhällsbyggnad på Härryda kommun ställer sig positiv till förslaget.

– Lokaliseringen är bra i och med att området hänger ihop med Mölnlycke. Att bygga bostäder där stämmer väl överens med de tankar som finns i kommunens översiktsplan, säger Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef.

Han ser också vissa utmaningar med projektet och tänker då främst på den bäckravin som går genom området och bullerfrågan.

Bygger på ängsmark

Exploatering på platsen innebär att ängsmark försvinner, vilket strider mot Boverkets vision Sverige 2025 om att jordbruks­mark ska bevaras för att möta framtida efterfrågan på livsmedel. Jordbruks­mark får endast användas till bebyggelse då det är av väsentligt intresse för samhället och annan mark inte kan användas.

Förvaltningen bedömning är att behovet av bostäder är så stort att det i det här fallet väger tyngre än bevarandet av jordbruksmark.

Förvaltningen föreslår dock att man väntar med att dra igång planprocessen till 2020 för att kunna säkerställa vattenförsörjningen till det nya bostadsområdet. Ett nytt vattenverk ska byggas i Hindås men i väntan på att det blir klart har kommunen ett underskott i vatten­produktionen.

– Det handlar ju om en stor volym bostäder och vi har 3 000 bostäder i det planarbete som vi redan har igång, säger Håkan Jacobsson.

Lade nytt förslag

I samband med måndagens kommunstyrelse­möte lade ordföranden Per Vorberg (M) fram ett annat förslag som innebär att ge markägarna möjlighet att driva planprocessen själva. De skulle då kunna påbörja utredningsarbetet tidigare än 2020. Majoriteten röstade för det förslaget.

– Vi vill erbjuda dem möjlig­heten. Vill de driva projektet själva så ska vi stimulera det, säger Per Vorberg.

Therese Kilenstam säger att markägarna är positiva till att diskutera en bygg­herredriven planprocess.

Hon tror att de första bostäderna kan stå klara om fem år. Om ytterligare fem år kan hela området var utbyggt.