• Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Oroas över ny bergtäkt

Härryda

Samgräv AB driver redan i dag Fäxhults återvinningsanläggning utmed vägen mot Hindås.
Nu planerar företaget för en ny bergtäkt och en ny deponi i samma område.

Viveka Rundbergs hus på Aleslätten ligger cirka trehundra meter från den planerade bergtäkten. Hon blev bestört när hon fick höra om Samgrävs planer.

– Det här kan vi inte leva med, säger hon och torkar en tår ur ögonvrån.

I de samrådshandlingar som Samgräv skickat ut framgår att de räknar med att bryta 550 000 ton berg varje år. Bolaget planerar också att ställa upp ett mobilt asfaltverk inom täktområdet där 200 000 ton asfalt ska produceras årligen.

Intill bergtäkten planerar Samgräv en ny deponi som ska kunna ta emot 300 000 ton schaktmassor per år 30 år framåt.

Skriver protestbrev

Flertalet av de 32 hushållen på Aleslätten har nu gjort en skrivelse där de protesterar mot projektet. Även i Ryahed har grannarna gått samman och uttryckt sin oro över att få ännu en stor bergtäkt i närområdet.

Skanskas befintliga bergtäkt mitt emot Samgrävs nuvarande anläggning ligger några kilometer från Aleslätten. Trots att den ligger betydligt längre bort skakar husen när de spänger i berget.

– Det är så att fönstren skallrar. På Ryahed har fönster till och med gått sönder av stötvågen, säger Viveca Rundberg.

Skanska har tillstånd att spränga fram till 2025. Om grannarna på Aleslätten trodde att de då skulle få lugn och ro har de nu fått nya bekymmer på betydligt närmre håll. Samgräv har ansökt om tillstånd att driva den nya bergtäkten i 30 år framåt.

– Vi har järnvägen, flygplatsen och en befintlig bergtäkt. Ska vi nu få det här också, säger Anette Hallgren som också bor på Aleslätten.

Område som växer

Hon betonar att Aleslätten är ett växande bostadsområde med många barnfamiljer. Hon och hennes man har investerat mycket pengar i sitt boende.

– Tro fasen att våra hus kommer att sjunka i värde. Vi har en son med autism som blir oerhört påverkad av ljud. Jag vet inte vart vi ska ta vägen om vi blir tvungna att flytta, säger hon.

Ökat buller

Förutom ljudet från sprängningar och krossning på täktområdet oroar de sig över ökat buller från den tunga trafiken. Samgräv beräknar att 140 lastbilar med 35 ton last vardera kommer att köra till och från bergtäkten varje arbetsdag.

Alla hushållen i Aleslätten har egenborrade brunnar. Anette Hallgren frågar sig vad som händer om grundvattennivån sänks på grund av bergtäkten.

– Vi har bekostat våra egna brunnar. Kanske kommer vi inte att kunna använda dem, säger hon.

Oroas över dammet

De är också oroliga för att det ska spridas damm från bergtäkten.

– Vi känner redan av dammet från Skanskas bergtäkt. Det tar sig in genom ventilerna, säger Viveka.

Fram till 18 mars går det att höra av sig till Samgrävs miljökonsult Sweco med synpunkter på projektet. Samgräv kommer sedan att göra en ansökan till länsstyrelsen. Innan länsstyrelsen fattar sitt beslut kommer även kommunen att få yttra sig i frågan.

Kommunen får yttra sig

Lotta Wik, miljöchef på Härryda kommun, räknar med att det kan dröja ett år innan länsstyrelsen kommer med något beslut i frågan.

– När vi får möjlighet att yttra oss tittar vi på frågor som naturvärden, buller, grundvatten och trafik, säger hon.

Någon bestämmanderätt över naturresurser som finns inom kommunens gränser har Härryda kommun dock inte. Tillgångarna tillhör markägaren.

– Produktionen av bergmaterial ökar i hela regionen. Det beror på alla infrastrukturprojekt i Göteborgsområdet, säger Lotta Wik.