• Illustration: HÄRRYDA KOMMUN
    NYTT FÖRSLAG. Nu presenterar kommunen ett nytt förslag till detaljplan för att kunna bygga en ny senareskola i Hindås. Följs tidsplanen kan de första eleverna flytta in hösten 2021.
  • Illustration: HÄRRYDA KOMMUN

Tre år till skolstart i Hindås nya skoa

Hindås

Hösten 2021 kan det bli skolstart för de första eleverna i Hindås nya skola.
Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan som nu är ute på samråd.

Antalet barn ökar i Hindås och behovet av en ny skola är stort. Från början planerades att en ny senareskola (årskurs 4-9) skulle stå klar för inflyttning 2019, men det visade sig att detaljplanen för den tänkta platsen intill idrottshallen inte tillät någon skolbyggnad.

För att så snabbt som möjligt ändå komma vidare med skolbygget letade kommunen efter en ny placering. En markägare i närheten gick med på att byta en bit mark med kommunen och ett förslag till detaljplan för det nya området som är beläget mellan Fagerhultsvägen och Fagervallen har nu arbetats fram.

Öppet hus

På torsdag håller representanter från kommunen öppet hus i idrottshallen i Hindås för att presentera planerna för den nya skolan som är tänkt att rymma 450 elever. Det ska även finnas möjlighet att bygga ut skolan för ytterligare 225 elever i framtiden.

Fram till 9 april går det att lämna in sina synpunkter på förslaget till kommunen.

– Efter det kommer vi att samla in alla synpunkter och göra en samrådsredo­görelse, säger planarkitekt Maria ­Lejdebro.

Arkeologisk utredning

Hon berättat att läns­styrelsen gjort en arkeologisk utredning av platsen. Den hittade ett antal stenrösen och stensträngar, men inget arkeologiskt fynd av sådant värde att det hindrar att man bygger på platsen.

– Det finns en historia bakom platsen. Länsstyrelsen rekommenderar att man tar hänsyn till det om möjligt, men det är inget krav, säger Maria Lejdebro.

Två års byggtid

När alla synpunkter beaktats görs ett nytt förslag som ställs ut för granskning igen. Rullar allt på enligt tidsplanen kan den nya detaljplanen antas av kommunfullmäktige innan sommaren 2019.

Bygget skulle då kunna påbörjas under hösten 2019. Med en byggtid på cirka två år skulle en skola kunna stå klar inför skolstarten 2021.

– Det är det vi tror just nu, säger Maria Lejdebro.

För att täcka upp behovet av skolplatser i årskurs fyra och fem fram till den nya skolan är klar finns i dag paviljonger på Hindåsskolan. För elever i årskurs sex kommer det att ställas paviljonger vid Rävlandaskolan.

Den nya detaljplanen gör det också möjligt att bygga sex småhus med 850 kvadrat­meter tomt utmed Fagerhultsvägen.