Placerades i särskola utan riktig utredning

Härryda kommun

Efter fyra år i gymnasiesärskolan började eleven läsa på Komvux och fick fina betyg.
Nu riktar skolinspektionen kritik mot Härryda kommun för att ingen tillräcklig utredning gjordes av elevens möjligheter att gå i vanligt gymnasium.

Eleven gick ut gymnasiesärskolan på Hulebäck för ett tiotal år sedan. I somras anmälde den tidigare eleven Härryda kommun till skolinspektionen för att den på felaktiga grunder placerats i särskola.

I anmälan skriver eleven att den känner sig lurad och fortfarande jobbar för att bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende efter att ha placerats i särskola. Skolplaceringen ska också ha lett till att eleven blivit mobbad, både i skolan och på fritiden.

Anmälan till skolinspektionen är för eleven ett sätt att försöka få upprättelse för det lidande den utsatts för på grund av den felaktiga hanteringen.

Bristande underlag

Enligt eleven var det personal i den grundskola där eleven gick som skrev ett intyg om att denne borde antas i gymnasiesärskolan.

Hösten innan beslutet fattades hade det enligt Härryda kommun även gjorts en utredning som visade att eleven hade svårt att till­godogöra sig undervisningen­ i de teoretiska ämnena. Utredningen visade sam­tidigt att eleven med omfattade stöd hade möjlighet att nå kunskapskraven i flera ämnen.

Skolinspektionen tar inte ställning till om beslutet att placera eleven i gymnasiesärskolan var korrekt eller inte. Den anser dock att Härryda kommun hade behövt göra en grundligare utredning för att ta reda på om eleven verkligen tillhörde särskolans målgrupp.

Får konsekvenser

Skolinspektionen skriver: ”Beslut i frågor om mottagande i grund- och gymnasiesärskolan får många och långtgående konsekvenser för den enskilda eleven. Rättssäkerhetsperspektivet är därför ytterst centralt och det är av största vikt att ett sådant beslut grundas på ett tillräckligt beslutsunderlag med en fullgod utredning.”

Beslutet om att anta eleven i särskolan fattades utifrån en skolpsykologisk utredning och ett läkarintyg. Några andra utredningar eller någon helhetsbedömning gjordes inte och det finns ingen dokumentation som visar att eleven har en utvecklingsstörning eller något sådant tillstånd som medför att eleven tillhör gymnasiesärskolan målgrupp. Skolinspektionen anser därför att Härryda kommun inte haft ett korrekt underlag inför beslutet om att ta emot eleven i särskolan.

Ska vidta åtgärder

Skolinspektionen kräver att Härryda kommun senast 29 maj vidtar åtgärder för att säkerställa att beslut och utredningsunderlag när det gäller elevers placering i särskola lever upp till skollagens krav.

Striktare i ny skollag

Enligt den nya skollag som trädde i kraft 1 juli 2011 ska ett beslut om särskoleplacering alltid föregås av en utredning som innehåller fyra olika delar; en pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk bedömning för att få en så allsidig bild av eleven som möjligt.

Med hjälp av utredningen ska det gå att bedöma om eleven har möjlighet att nå kunskapsmålen i skolan om den får det särskilda stöd den har rätt till, om den har en utvecklingsstörning och om oförmågan att nå målen beror på utvecklingsstörningen och inte något annat.