Ytterligare ishallskapacitet behövs i Landvetter

Debatt

Kommunpartiet har lämnat in en motion till fullmäktige om ishallen i Landvetter, vilken nu är gammal och nersliten och fordrar någon form av upprustning och/eller komplettering.
Idag använder två föreningar hallen. Båda har imponerande och mycket framgångsrika verksamheter, som dessvärre befinner sig i en konkurrenssituation vad avser isbanan.
Den ena föreningen, Härryda Hockey växer så det knakar och bedriver en mycket omfattande, efterfrågad och certifierad ungdomsverksamhet.
Den andra föreningen, Landvetter konståkning (LKK) bedriver även denna en omfattande ungdomsverksamhet med bland annat skridskoskola för de minsta barnen, ungdomsåkning och är också mycket framgångsrik. De har framför allt profilerat sig genom deltagare i OS och till och med världsmästartitlar i så kallad teamåkning, nu senast en silvermedalj i VM.

Tillsammans attraherar klubbarna både pojkar och flickor i sina verksamheter och är därför mycket betydelsefulla för alla våra kommuninnevånare.
Idag räcker inte kapaciteten i Landvetter ishall till för bådas behov och därigenom uppstår ett mycket olyckligt konkurrensförhållande mellan dem i stället för att de på idrottsligt maner kan stötta varandras verksamheter. Det kan rent av medföra att klubbarna måste begränsa sina verksamheter eller kanske flytta eller stänga delar av ungdomssatsningarna.

Kommunpartiet anser att det i detta läge är en kommunal angelägenhet att hjälpa de båda föreningarnas ungdomsverksamhet genom att planera för ytterligare ishalls­kapacitet, antingen genom att i samband med upprustning komplettera nuvarande hall eller genom nybyggnation skapa tillräcklig kapacitet. Eventuellt kan hallen omlokaliseras. Det finns stort behov av två isrinkar.
Två så stora och framgångsrika föreningar bör få det utrymme de förtjänar! Det skulle också kunna skapa bättre möjligheter för ”allmänhetens åkning”.

Brita Dermark
Kommunpartiet