Bild: WALLENSTAM
NÄRA BYGGSTART. Det har tagit ett år men nu har mark- och miljödomstolen fattat beslut om att avslå överklagandena av byggprojektet i Mölnlycke fabriker. Fram till 12 juli går det beslutet att överklaga.

Ett steg framåt för byggplanerna vid Mölnlycke fabriker

Mölnlycke

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena av detaljplanen för Mölnlycke fabriker.
– Det är glädjande och väldigt positivt att domstolen delar den bedömning som kommunen har gjort, säger Håkan Jacobsson, ­samhällsbyggnadschef ­­
i Härryda kommun.

Det var för drygt ett år sedan som kommunfullmäktige fattade beslut om att anta en ny detaljplan för Mölnlycke fabriker. Planen skulle göra det möjligt att gå vidare med fastighetsbolaget Wallenstams projekt för att bygga cirka 600 nya bostäder i det gamla fabriksområdet.

I planerna ingår också en ny kommunal arena för idrott och andra evenemang samt upprustning av vägar och annan infrastruktur som kommunen ska stå för.

Planen överklagades

Detaljplanen överklagades dock till mark- och miljödomstolen av ett antal boende i närområdet och sedan dess har projektet stått stilla. Överklagandena handlade bland annat om att man anser att de planerade bostadshusen skulle bli allt för höga och skugga intilliggande bebyggelse. Flera närboende föreslog därför att antalet våningar skulle minskas från nio till fem.

Flera överklaganden gällde också att man vill att de äldre trähusen i området, disponentvillan och strandvillan, ska skyddas från rivning, att den omfattande bebyggelsen bidrar till att naturvärden går förlorade i Wendelsbergs­parken, att trafiken kommer att öka och att det saknas yta till parkeringsplatser.

Tar tillbaka strandskydd

Mark- och miljödomstolen har nu gått igenom alla överklaganden och har kommit fram till att det inte finns några lagliga skäl att stoppa detaljplanen. Domstolen gör dock en ändring som innebär att strandskyddet inte upphävs intill Mölndalsån i den nordöstra delen av plan­området.

– Vi har haft en dialog med mark- och miljödomstolen om detta. Det finns byggrätter planerade i det området, att strandskyddet ligger kvar innebär att det kommer att krävas en särskild prövning innan man kan fatta beslut om att bygga där, säger Håkan Jacobsson.

Fram till 12 juli går det att överklaga mark- och miljödomstolens beslut till mark- och miljööverdom­stolen. För att ett överklagande ska tas upp i den högre instansen krävs att domstolen ger prövningstillstånd, vilket kan göras om det finns anledning att tvivla på riktigheten i mark- och miljödomstolens beslut eller om beslutet kan vara prejudicerande för hur lagen ska tillämpas.

Vinner laga kraft

Om den högre instansen inte ger prövningstillstånd innebär det att detaljplanen vinner laga kraft och att Wallenstam kan gå vidare med planeringen av området.

– Vi ser naturligtvis positivt på det här beslutet, det har tagit lång tid men samtidigt är det viktigt att allt går rätt till och prövas rättsligt. Nu känns det skönt att vi har fått den här domen även om vi kommer att invänta att beslutet vinner laga kraft innan vi drar igång, säger Marina Fritsche, regionchef på Wallenstam.

Vad händer när detalj­planen vinner laga kraft?

– Då startar vi förberedelse­arbetet med att skapa byggvägar och göra en del sanering och rivningsarbeten och sedan ska vi söka bygglov.

Har ni färdiga skisser på hur det ska se ut?

– Vi har ritat ganska långt på de första husen som kommer att byggas i den första etappen. Det är två punkthus på åtta till tio våningar som byggs i sluttningen norr om Bruksgatan. Det bygget hoppas vi kunna starta i slutet av året, säger Marina Fritsche.

När det gäller disponent­villan och strandvillan finns det inget rivningsförbud i detaljplanen men något beslut om byggnadernas framtid är ännu inte fattat.

– Ett avvägande mellan vad som är möjligt och rimligt att bevara och vad som krävs för att förnya och utveckla området kommer att göras, säger Marina Fritsche.

Ny hall på gång

Kommunen ligger också i startgroparna för att dra igång bygget av den nya sporthallen som är planerad att byggas i det gamla fabriksområdet närmast Masse­tjärn.

Jan Inge Forsberg i Sportpartiet gläds åt att ännu ett steg har tagits i riktning mot att förverkliga den nya hallen.

– Det var ju på grund av den frågan vi bildade Sportpartiet från början, det är åtta år sedan. Det är något man har gått och väntat länge på så det känns fantastiskt kul, säger han.