Färgrikt politiskt samarbete

Debatt

Ibland kan frågor som har stor vikt bara lösas med gemensamma politiska insatser bortom partipolitiken. Trots valtider där de politiska argumenten används för att förminska sina motståndare vädjar Miljöpartiet om största möjliga enhet. Den högaktuella frågan är situationen för alla våra arbetstagare som blir utsatta för det vi kallar ostraffbar vuxenmobbning. Som fullmäktigeledamöter har vi alla ett arbetsgivaransvar för våra kommunalt anställda.

Vår kommuns personalpolicy säger att alla kommunalt anställda skall gå med glädje till sina arbeten varje dag. I samma stund en (1) enda arbetstagare inte gör det har vi misslyckats. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket finns det ett antal personer i vår kommun som är sjukskrivna på icke angivna diagnoser där mobbning kan vara en orsak.
I en interpellationsdiskussion i maj mellan mig och Per Vorberg bekräftade han att kommunen gör vad de kan med personalstöd och en handlingsplan för arbetet mot kränkande särbehandling. Men vi ser att det inte räcker. Många fullmäktigeledamöter är dåligt insatta i hur kort räckvidd dessa åtgärder har. Det ger inget rättsskydd åt den utsatte.
Det finns en uppfattning att ”man kan inte stifta lagar om allting” men det är precis det som behövs. Under förra året och under våren i år har det varit tv-program och tidningsartiklar om utsatta arbetstagare och en del slutsatser är behovet av en lag och behovet av en ombudsman.

Som arbetsgivare behöver fullmäktige utbildas i frågan. Per Vorberg avslutade debatten genom att bolla frågan till fullmäktiges presidiet som har möjlighet att agera i frågan. I presidiet är olika partier representerade så det borde vara en bra grund för att göra gemensam sak.

Så hur skulle ett färgrikt samarbete mellan alla partier se ut? Först en kunskaps- inhämtning, sedan kan partierna skicka påpekande till sina riksdagsledamöter om det dåliga rättsskyddet som en utsatt arbetstagare har när mobbningen inte klassas som diskriminering eller trakassering men också om behovet av en ombudsman. Så politiker av alla färger låt oss gemensamt agera mot den ostraffbara vuxenmobbningen.

Lina Eiserman Ålund
Fullmäktigeledamot för Miljöpartiet