Naturen är en valfråga

Debatt

En av de viktigaste frågorna i årets val är hur våra partier ser på naturen och dess bevarande. Vilka politiker vi väljer i kommunvalet kan vara direkt avgörande för om vår närmiljö och värdefulla natur kommer att finnas kvar. Kommunen har stora möjligheter att påverka bevarande av naturen genom val av byggnationsplaner och hur den egna marken sköts. Man kan göra naturreservat, köpa in mark och göra avtal med markägare. Naturskyddsföreningen har i en enkät frågat partierna hur de ser på naturen i Härryda. Bäst klarar sig Kommunpartiet och Miljöpartiet som synes ha en tydlig inriktning på naturbevarande. Svårast har Allianspartierna. Å ena sidan ställer man upp på att bevarande av biologisk mångfald är viktigt men blir det mer konkret så passar man eller backar ur.

En omdebatterad fråga är byggplanerna kring ”Landvetter södra” och konflikterna med Yxsjöområdet och dess mycket värdefulla växt- och djurliv. Moderaterna och Liberalerna är tydligt för en byggnation här. Centern passar. Kommunpartiet och Miljöpartiet är emot. Socialdemokraterna är för en byggnation av ett Landvetter södra men inte inom det värdefulla Yxsjöområdet. Övriga partier har inte svarat. Hela enkätundersökningen kan man se på Naturskyddsföreningen i Härrydas hemsida. Klart är att hur man lägger sin röst i valet är avgörande för naturen i Härryda. Naturen har ingen egen rösträtt så det är vi som väljare som avgör dess framtid i Härryda.

  • Michael Nilsson, ordförande Naturskyddsföreningen i Härryda