Ska Landvetter bli först med en stadspark?

Landvetter

Landeviparken. Det är arbetsnamnet på den park som kan bli kommunens första stadspark.
Till våren får allmänheten vara med och tycka till om vad parken ska innehålla.

En gång- och cykelbana har redan färdigställt i anslutning till det som ska bli kvarteren två och tre i Landvetter centrum. Kommunen ska så småningom även gräva för vatten och avlopp, elledningar och fiber, flytta en bit av Brattås­vägen i sidled och anlägga en park.

Inväntar Förbo

Daniel Lindell som är projektledare på sektorn för samhällsbyggnad berättar att man avvaktar med det arbetet tills Förbos tidsplan för byggnationerna blir klar.

Parkområdet kommer inte att anläggas förrän husen är på plats men redan nu skissas det på hur det ska se ut.

– Det är det vi tittar på nu. Sedan får vi se vad vi får för budget och vad vi kan få ut av den, säger Daniel Lindell.

Huruvida man kommer att använda termen stadspark eller inte är enligt stads­arkitekt Matilda Svenning inte helt klart. Planen är dock att ha en lite högre ambitionsnivå när det gäller parkens utformning och skötsel, vilket stämmer väl överens med definitionen av en stadspark.

”Finpark”

Matilda Svenning menar samtidigt att ordet ställer vissa krav på storleken på själva ”staden”. I kommunens ”Grön plan” har det framtida parkområdet i stället beskrivits som grannskapspark eller ”finpark”.

Det som redan är klart är att parken ska innehålla två dagvattendammar. Tanken är sedan att parken ska vara mer ordnad och stadsmässig med stenläggning och planteringar närmast bebyggelsen för att sedan övergå till mer naturlig natur med buskar och träd längre norrut.

– Det blir ett gångstråk upp mot Gallhålans naturreservat och där är det ju hundra procent natur, säger Daniel Lindell.

Vill ha dialog

Han betonar att det fortfarande är tidigt i processen och att man kommer att ha en dialog med allmänheten under våren.

– Under de tidigare dialog­möten vi har haft har vi fått mycket positiv feedback kring Länsmansparken som anlades i Landvetter centrum för ungefär fyra år sedan. Det var ett projekt som föll väl ut, det har vi fått bekräftat från allmänheten, säger Daniel Lindell.

Förhoppningen är förstås att Landvetterborna ska ta även den nya Landeviparken till sina hjärtan.

– I takt med att vi bygger fler bostäder ställer det högre krav på kvalitén även på det gröna i centrum. Det är extra viktigt i Landvetter där vi inte har så många parker i dag, säger Matilda Svenning.

Stadspark i Mölnlycke?

När det gäller termen stadspark har den även använts för att beskriva utvecklingen intill Massetjärn i samband med att det byggs nya bostäder vid Mölnlycke fabriker och Idrottsvägen.

Oavsett vilken term som används poängterar Matilda Svenning att det viktiga är att man arbetar och planerar för centrumnära grön­områden med kvalitet.

– Det höjer attraktiviteten och ökar trivseln för både ­boende, verksamma och besökare i våra orter.