Varning för Mölndalsåns framtid!

Debatt

I förra veckans HP förklarade ”Oroade Hindåsbor” på ett tydligt sätt problemen och oron kring den planerade utökningen av deponiverksamheten.
Jag instämmer till fullo och vill förstärka oron med mitt tillägg och med hopp om besinning och ett klart nej till begärd utvidgning av verksamheten.

Den utökade deponiverksamhet som hotar kan förutom vad som det flaggades för i förra veckans insändare få svåra konsekvenser för miljön i och kring Mölndalsån.
Klart i ansökan om utvidg­ningen framgår bl.a. att också förorenade schaktmassor kommer att deponeras bl.a. ”i avvaktan på slutlig förvaring”.
Oavsett vilka förebyggande åtgärder som vidtas är det utomordentlig stor risk för att natur och djurliv kommer att påverkas genom att giftiga ämnen kommer att läcka ut.

Lutningen från depå­områdena är förhållandevis kraftigt ner genom dalgången mot Mölndalsån.

Finns många platser redan i vårt land som redan har djupa svårläkta sår i naturen trots vidtagna s.k. säkerhetsåtgärder efter nedlagda verksamheter.

Om jag minns rätt från artiklar i GP har Göteborgs Stad så stora problem med vissa ”förgiftade markområden” i staden att man inte riktigt är klar över hur de ska kunna saneras.
Risk att det åker med ett och annat lass ”av misstag” på någon lastbil på väg till Hindås i den extrema stress som är redan nu i Göteborg och kommer att förvärras genom alla stora byggprojekt?

  • Ännu en oroad Hindåsbo