Arbetar på bred front för att hjälpa nyanlända till jobb

Härryda kommun

Härryda kommun jobbar med en rad olika åtgärder för att hjälpa nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.
– Vi har ett gynnsamt läge i vår kommun men man måste ha respekt för att det behöver ta lite tid, säger Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten i Härryda kommun.

De första två åren efter att en nyanländ anvisats till Härryda kommun får personen statligt etableringsstöd. Kommunen å sin sida ansvarar för att bistå med boende, undervisning i svenska, samhällsinformation och skolgång åt barnen.

Mycket att vinna

Även om det är staten och Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för att hitta jobb åt nyanlända har kommunen mycket att vinna på att bidra så mycket det går.

– Det är oerhört viktigt för oss att de kommer i arbete, annars finns det ju en risk att de blir beroende av ekonomiskt bistånd. Vi vill att nyanlända ska bli integrerade och självförsörjande, säger Lena Lager.

Hon poängterar att de nyanlända inte är någon homogen grupp och att man därför måste se till vilka behov varje individ har. Medan någon är traumatiserad och i första hand behöver vård kan en annan ha en högskoleutbildning som är eftertraktad på den svenska arbetsmarknaden.

– Det gäller att inte jobba linjärt och invänta att de först lär sig svenska utan att man har ett stort utbud av insatser som kommer igång tidigt. Språket lär man sig bäst på en arbetsplats så därför försöker vi hitta praktikplatser och skapa möjligheter till arbetsträning. Kommunen är också en stor arbets­givare och vi arbetar med att skapa praktikplatser och extratjänster inom till exempel städ, vård och omsorg, trädgård och fastighetsskötsel, säger Lena Lager.

Viktig erfarenhet

När kommunens näringslivsenhet besöker företag tar de också alltid upp frågan om företagen kan tänka sig att ta emot praktikanter och vad de har för behov av arbetskraft.

– Alla former av anställningar har ett värde även om det inte är ett heltidsjobb som det går att försörja sig på fullt ut. Det ger något att skriva på sitt CV som visar att man har en viss erfarenhet, säger Lena Lager.

I somras gjorde kommunen en beräkning av hur många av de nyanlända som hade jobb efter att etableringstiden gått ut och kom fram till att 60 procent antingen hade jobb eller studerade.

– Det handlar dock bara om totalt 20 personer. De flesta kom 2016 och de är inte med i statistiken ännu, säger Lena Lager.

Låg arbetslöshet

Att arbetslösheten i Härryda kommun är så låg som tre procent gör att förutsättningarna att få jobb är bättre än på många andra håll. Ändå är det ingen lätt uppgift att som nyanländ etablera sig på arbetsmarknaden.

– Det är inte lätt, i så fall hade man kunnat fråga sig varför inte alla är i arbete, men vi har ett bra utbud av åtgärder och ett bra sam­arbete med Arbetsförmedlingen. Att föräldrarna kommer i arbete är viktigt för hela familjen då även barnen påverkas av att föräldrarna blir en del av samhället, ­säger Lena Lager.