Arkivbild: JENNY FÖRANDER
OMTVISTAD BYGGNAD. Kammarrätten har nu sagt sitt och ger kommunen rätt – det gjordes inget formellt fel när förlikningsavtalet med Råda säteri & gästgifveri AB skrevs under. Avtalet föll sedan eftersom tidsfristen gick ut innan politikerna fattat något beslut om huruvida de skulle godkänna avtalet eller inte.

Kommunen fick rätt i kammarrätten

Härryda kommun

Det har varit många turer kring Råda säteri och det förlikningsavtal som kommunledningen för ett drygt år sedan skrev med Råda säteri och gästgifveri AB.
I en ny dom upphäver nu kammarrätten det beslut som tidigare fattats i förvaltningsrätten.

Det hela började med att Råda säteri och gästgifveri AB som hyrde byggnaden av kommunen för att driva restaurangverksamhet inte betalde sina räkningar för el, vatten och sophämtning i tid. Det ledde till en tvist där kommunen ville säga upp avtalet med bolaget i förtid.

Ärendet skickades till tingsrätten men innan det var dags för förhandling skrev kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg och kommundirektören Peter Lönn under ett förlikningsavtal som innebar att Råda säteri och gästgifveri AB skulle få fem miljoner kronor och hyran betald året ut. I gengäld skulle bolaget flytta ut vid årsskiften och i samband med det överlämna alla rättigheter kopplade till namnet Råda säteri till kommunen.

Avtalet föll

För att avtalet skulle börja gälla krävdes dock att det klubbades igenom både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige före 15 december 2017. Avtalet godkändes i KS men återremitterades av KF, vilket innebar att avtalet föll eftersom det inte hade godkänts innan tidsfristen gick ut.

Råda säteri och gästgifveri AB har sedan dess gått i konkurs och kommunen har tagit över rådigheten över Råda säteri. Pengar har satts av för att renovera fastig­heten och förberedelser pågår för att upphandla kafé- och restaurangverksamheten.

Parallellt med detta har det pågått en rättslig process som gäller huruvida Per Vorberg och Peter Lönn hade laglig rätt att skriva förlikningsavtalet med Råda säteri och gästgifveri.

En privatperson ansåg att parterna inte hade befogenhet att skriva ett sådant avtal och överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten kom i november i fjol fram till att varken kommunstyrelsens ordförande eller kommundirektören hade rätt att fatta ett sådant beslut och att de därmed hade överskridit sina befogenheter. Beslutet att anta förlikningsavtalet skulle därför upphävas.

Kommunen överklagade i sin tur förvaltningsrättens beslut till kammarrätten som nu har upphävt beslutet och gett kommunen rätt.

Inte gjort något fel

Kammarrätten anser att beslutet att skriva under förlikningsavtalet inte kan bli föremål för laglighetsprövning eftersom det var villkorat med att det måste godkännas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Den tillbakavisar därför överklagandet och upphäver förvaltningsrättens dom.

Väntat besked

Per Vorberg är nöjd över kammarrättens beslut.

– Jag hade inte förväntat mig något annat, säger han.

Än är det inte klart att sista ordet är sagt i frågan. Den som vill överklaga kammarrättens beslut har fortfarande en vecka på sig. För att en överklagan ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs dock ett prövningstillstånd, vilket kan ges om det anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det anses finnas synnerliga skäl, som att kammarrättens beslut uppenbart beror på att ett grovt misstag begåtts.