Svar angående Råda säteri

Debatt

Svar till Blomstervän, HP 12/12.

Tack för ditt engagemang och intresse för Råda Säteri. Det är många i kommunen som värnar om Råda och som gläds åt att Råda nu åter öppnas upp allt mer för allmänheten.

Härryda kommun fick rådighet över Råda säteri våren 2018. Sedan dess har vi arbetat med att ta hand om omedelbara restaureringsbehov och planering för den fortsatta utvecklingen samtidigt som vi gjort Råda tillgängligt för besökare igen. Caféverksamhet startade i somras och nu senast har Råda i Juletid genomförts. Målet är tydligt för oss – att Råda ska vara både ett attraktivt besöksmål och en självklar mötesplats för alla som bor i kommunen.

Park och trädgård är centrala delar i helheten för Råda säteri och där har Gerbianska Trädgården en betydelsefull roll. Allt sedan kommunen övertog ansvaret för Råda har dialog och samverkan skett med samtliga aktörer inom Råda säteri, bland annat har frågor om avtal och andra överenskommelser diskuterats. Som kommun måste vi se till att hanteringen blir korrekt och att lagstiftning, till exempel lagen om offentlig upphandling, följs. För närvarande pågår upphandling av skötsel av kommunens grönytor, där området vid Råda säteri är en del. Vår ambition är självklart att säteriets park och trädgård ska fortsätta blomstra och att vi ska träffa avtal som ger förutsättningar för långsiktig och hållbar utveckling av Råda.

Martina Johansson
Projektledare Råda säteri