Ekologisk kollaps

Debatt

Klimatförändringarna och de kommande temperaturförändringar utgör ett stort hot mot de ekologiska systemen. Men de finns också andra hot. Mängden plast i havet och på land ökar varje dag med tusentals ton. Många av plasterna utsöndrar gifter och hormonstörande ämnen och vi vet inte vilka de långsiktiga effekterna är.

I jordbruket används mängder av gifter, som var och en för sig anses vara ofarliga i små mängder, men ingen vet något om den sammanlagda effekten. Vetenskapen har konstaterat att volymen insekter har minskat drastiskt med 75 procent. Insekterna utgör en stor del av den totala biomassan och är oerhört viktig för andra arter som föda och pollinatörer. Mäns, i västvärlden, sädesvätska innehåller hälften så mycket spermier som på 70-talet. Kurvan pekar neråt utan tendens att plana ut, ännu.
Detta är tydliga varningssignaler att situationen är allvarlig och vetenskapen kan bara gissa hur långt det kommer att fortskrida innan kollapsen blir total.

Redan idag är omfattande miljöförstörelse ett krigsbrott, vilket kan lagföras av Internationella brottmålsdomstolen ICC, men vi behöver också en internationell lag som förbjuder miljömord (ecocide) i fredstid. Miljömord definieras idag av folkrättsjurister som handlingar, oavsett avsikt, som orsakar “omfattande skada, förstörelse och förlust av ett områdes ekosystem så att dess invånare inte längre fullt ut kan dra nytta av det”.
För att ICC ska kunna döma i sådana miljöbrott måste ett land som skrivit under Romstadgan, som lade grunden till ICC, driva att miljömord tas upp som en ny brottskategori. Här har Sverige ett ansvar för att utveckla internationell rätt: det ska aldrig vara möjligt för en företagsledare eller en politiker att känna sig säker när deras verksamhet och beslut leder till miljömord.
1. FI ska verka för att Sverige driver att Romstadgan kompletteras med brottet miljömord (ecocide).
2. FI ska verka för att skyddet för rödlistade arter ska återinföras i Miljöbalken.
3. FI ska verka för att mineral- och skogsvårdslagen inte ska särskiljas från Miljöbalken.
4. FI ska verka för att försiktighetsprincipen i Miljöbalken stärks.

Dan van Ginhoven
Feministiskt initiativ Härryda