Pendeltåg utan att bygga om Mölnlycke centrum

Debatt

Svar till MP Härryda, HP 12/12

Det är helt riktigt att Trafikverket ur ett nationellt perspektiv nu föreslår att tåg på en framtida höghastighetsjärnväg inte skall stanna varken i Mölnlycke eller i Landvetter södra. En ny järnväg från Mölndal mot Borås byggs sannolikt i tunnel söder om Mölnlycke och går därefter direkt till Landvetter flygplats. Om man från Härryda kommuns sida inte är nöjda med detta så måste man först komma överens om en annan lösning med Västra Götalandsregionen och inordna den i ett större regio­nalt förslag, t ex följande:

Pendeltågstrafik via Mölnlycke och etablering av det nya området Landvetter södra kan av tids- och kostnadsskäl enklast skapas genom att utnyttja nuvarande gamla Boråsbanan mellan Almedal och en punkt strax öster om Hällsnäs vid Landvettersjön. Därifrån byggs ett nytt enkelspår mot sydost via nya stationen Landvetter södra och sedan fram till huvudlinjen strax innan Landvetter flygplats. En sådan möjlig dragning visades i en äldre utredning, se bilden alt V1. Placeringen av station Landvetter södra inkl mötesspår görs förslagsvis rakt söder om Landvettermotet. V2 är en föreslagen huvudbana från Mölndal.

Med denna enkla lösning får Mölnlycke direktförbindelse med Göteborg utan omvägen via Mölndal. Inga stora ombyggnader behövs i Mölnlycke centrum eftersom nuvarande station med mötesspår räcker. Dessutom kan det nya området Landvetter södra byggas runt en motsvarande liten lokal station, där de framtida snabbtågen heller inte susar förbi. Den tidigare föreslagna dragningen genom berget sydost om Mölnlycke fabriker skulle innebära en station för Landvetter södra på den stora huvudlinjen.

Enligt Trafikverket så skall i den fortsatta projekteringen av järnväg Göteborg – Borås en första etapp vara Göteborg – Landvetter flygplats för att få ut effekter så snart som möjligt. En bibana enl ovan skulle påtagligt bidra till detta medan den nya dubbelspåriga banan från Almedal via Mölndal tar betydligt längre tid att genomföra bl a beroende på betydligt högre kostnader. Bibanan vid Landvetter södra och den korta återstående sträckan av huvudbanan fram till Landvetter flygplats byggs alltså först.

I höstas lades det fram en rapport om utbyggnad av Bohusbanan från Uddevalla till Göteborg, med dubbelspår i ett första steg Stenungsund – Göteborg. En ny station vid Brunnsbo på Hisingen med anslutning till spårväg är redan beslutad. Med en planerad koppling av Västlänken (VL) till gamla Boråsbanan skulle en trafikering Stenungsund – Göteborg (via VL) – Mölnlycke kunna starta 2026 när VL öppnas och förlängas till Landvetter södra och Landvetter flygplats förhoppningsvis 2028. Denna enkelspåriga bana skulle kunna trafikeras med 15-minuterstrafik i högtrafik genom att utnyttja redan befintligt mötesspår vid Mölndals övre. Den nya järnvägen Almedal – Mölndal – Landvetter flygplats – Borås kopplas sannolikt till linjen från Älvängen, men det dröjer länge innan den sträckan blir helt färdig.

Claes-Göran Waborg