Våldet måste få ett slut

Debatt

Vi i Feministiskt initiativ i Härryda kommer att sträva efter:
• Att kommunen riktar vidare satsningar för att ombesörja elevhälsan och psykisk ohälsa.
• Att kommunen riktar satsningar i skolan och använder #metoo-uppropen för att öka kunskapen om sexuella trakasserier, hot, våld och kränkningar.
• Att kommunen erbjuder samtlig personal kunskapsförkovring i härskartekniker, intersektionellt perspektiv samt de sju diskrimineringsgrunderna.
Våldet finns på alla samhällsnivåer och utövas inom alla samhällsskikt. Våldet kan förekomma i hemmen, på arbetsplatser och på andra håll i samhället och i offentligheten.
Vissa grupper är särskilt utsatta, till dem hör barn och unga, kvinnor med funktionsnedsättning, hbtq-personer, minoritetsgrupper och kvinnor med missbruksproblem.
Risk för ohälsa
Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld bidrar till ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa. Våld kan ge upphov till akuta skador, men också relatera till djup vanmakt, depression och ångest. Psykiska stressreaktioner med posttraumatiskt stressyndrom kan vara en vanlig följd. PTSD är ett allvarligt och långvarigt ångesttillstånd som kan uppstå efter en traumatisk händelse.
Övergrepp, inte minst sexuellt övergrepp, har ofta en djupgående inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa som i sämsta fall kan leda till sjukdomar senare i livet.
Omständigheter vid övergreppet, stödet runt den drabbade, kvalitén på rättsväsendets handläggning av ärendet och att få upprättelse är några avgörande faktorer som kan påverka den drabbades förutsättningar för återhämtning.
Här, exakt här, finns mycket att göra i Sverige i dag, inte minst med tanke på alla nedlagda förundersökningar inom rättsväsendet.

Tina Lundberg
Feministiskt Initiativ Härryda