Illustration HÄRRYDA KOMMUN

Dags att tycka till om Hindås skola

Hindås

Detaljplanen som ska göra det möjligt att bygga en ny skola i Hindås är nu ute på granskning.
Går allt enligt planen kan den nya Fagerhultsskolan stå klar 2021.

I nuläget finns det ingen skola för äldre barn i Hindås, vilket innebär att eleverna får åka till Rävlandaskolan från och med årskurs sex. Kommunen jobbar därför för högtryck för att en ny skola med plats för 450 elever i årskurserna 4-9 ska stå klar så snart som möjligt.

Den nya skolan är tänkt att byggas i anslutning till idrottshallen och fotbollsplanerna vid Fagervallen.

– Skolan är tänkt att bli tre våningar hög och det är för att vi vill ha en så stor yta som möjligt till kvalitetsskolgård, säger planarkitekt Maria Lejdebro.

Av samma anledning har personalparkeringen inte placerats i direkt anslutning till skolan utan intill idrottshallen för att den ska kunna användas även på kvällar och helger.

Småhustomter

I planen ingår också sex småhustomter som ska komplettera den befintliga bebyggelsen utmed Fagerhultsvägen.

En ny väg ska också byggas i anslutning till skolan. Vägen, som finns med i en detaljplan som redan vunnit laga kraft, kommer att dras från Slalomvägen till Fagerhultsvägen.

Detaljplanen för den nya skolbyggnaden var ute på samråd förra våren. Maria Lejdebro berättar att totalt 17 yttranden kommit in. Flertalet är från närboende men även länsstyrelsen och Trafikverket har kommit in med synpunkter.

Efter samrådet har förvaltningen gjort en extra trafikbullerutredning och även utrett trafiksituationen vid korsningen mellan Göteborgsvägen och Slalomvägen. I de fallen har det inte krävts några speciella åtgärder.

Vissa justeringar

Vissa justeringar av närtrafiken har dock gjorts. Den planerade vändslingan framför skolan har flyttats till parkeringen vid Idrottshallen för att minska trafiken på den nya vägen och en planerad gång- och cykelväg genom skolområdet har tagits bort. I stället dras en gång- och cykelväg utmed bilvägen.

Planhandlingarna finns tillgängliga i kommunhuset, på biblioteket i Hindås och på kommunens hemsida. Den som har synpunkter har möjlighet att skicka in dem skriftligt fram till 7 mars.

21 februari hålls ett öppet hus i cafeterian i Hindås idrottshall där representanter från kommunen kommer att närvara.

Tanken är att detaljplanen ska antas i kommunfullmäktige under andra kvartalet 2019. Om inga överklaganden kommer in kan den vinna laga kraft under sommaren. Därefter är målsättningen att byggnationerna ska komma igång så fort som möjligt.

Den nya Fagerhultsskolan kan då stå klar 2021.