Planer för att höja säkerheten på väg 156

Härryda kommun

Trafikverket genomför just nu en studie som ska ligga till grund för framtida förbättringar av trafiksäkerheten på väg 156.
Redan i vår påbörjas dock arbetet med att bygga om busshållplatserna vid Eriksmyst och Stora Bugärde.

Säkerheten längs väg 156 har länge varit en omdiskuterad fråga. Vägen är ett viktigt pendlingsstråk för boende i Marks kommun på väg till Göteborg och Borås och de långa raksträckorna gör att farten i många fall blir hög.

Samtidigt har de boende längs vägen uttryckt oro över att låta sina barn gå längs vägrenen i mörkret för att ta sig till bussen.

Henrik Yngve, processledare på Trafikverksamheten på Härryda kommun, välkomnar den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket nu har dragit igång.

– I studien tittar de på hela sträckan från riksväg 40 till länsgränsen och det finns en mängd olika brister. I den delen som berör Härryda handlar det framför allt om de höga hastigheterna, farliga korsningar och säker­heten för oskyddade trafikanter som ska ta sig längs med och över vägen, säger han.

Vill ha in synpunkter

I ett första skede vill Trafikverket nu få in synpunkter på vilka problem som finns för att därefter diskutera möjliga åtgärder.

– Vi ska skicka ut våra förslag till åtgärder på remiss till berörda kommuner och regioner under sommaren och räknar med att ha studien klar i oktober, säger Joakim Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Det finns i dagsläget inga pengar avsatta till åtgärder men studien behövs för att man ska kunna avgöra hur prioriterad en ombyggnad av vägsträckan är jämfört med andra möjliga satsningar för att förbättra trafiksäker­heten.

– Handlar det om små åtgärder som att förbättra för kollektivtrafiken kan det gå att genomföra ganska snart. Gäller det större åtgärder som att bygga 2+1-väg, förbifarter eller cirkulationsplatser gäller det att få in frågan i nästa nationella plan som gäller från 2022, säger Joakim Karlsson.

Personer som har synpunkter på utformningen av vägen är välkomna att höra av sig till Trafikverket.

Bygger om hållplatser

Vissa förbättringar för de boende längs med vägsträckan är dock redan på gång. Trafikverket håller enligt ett tidigare beslut nu på att upphandla arbetet med att bygga om de fyra hållplatslägena vid busshållplatserna Eriksmyst och Bugärde.

– Det handlar om att höja säkerheten och tillgängligheten, säger Walid Schallala som håller i projektet.

Vid Stora Bugärde byggs 350 meter gångbana på ena sidan vägen och 140 meter på den andra. Vid Eriksmyst där hållplatserna ligger närmare varandra blir det cirka 70 meter gångbana på båda sidor om vägen. För att underlätta för den som behöver korsa vägen ska det byggas mitt­refuger där det går att stanna.

I anslutning till hållplatserna ska det finnas cykelställ där det går att låsa fast sin cykel.

Hållplatserna kommer också att tillgänglighetsanpassas, vilket bland annat innebär att man gör spår i markbeläggningen så att den som är synskadad ska kunna veta precis var bussen stannar.

Drar igång i mars

Walid Schallala räknar med att bygget som beräknas kosta mellan fem och tio miljoner kan dra igång i mitten av mars och vara klart fyra månader senare.

Men efter den pågående åtgärdsvalsstudien kan man räkna med att det kommer att göras fler åtgärder utmed väg 156?

– Ja, det är ett viktigt stråk och Trafikverket vill göra mer. Jag tror att det kan bli fler hållplatser och 2+1-väg, säger Walid Schallala.