Härryda kommun sekretessbelägger handlingar inför miljö- och bygglovsnämnden.
Härryda kommun sekretessbelägger handlingar inför miljö- och bygglovsnämnden. Bild: Csaba Bene Perlenberg

Csaba Bene Perlenberg: Dokument som är hemliga i Härryda är öppna i Mölndal

Medan byggslovsärenden är tillgängliga för press inför nämndsmöten i Mölndal, väljer Härryda att sekretess- och avgiftsbelägga samma slags dokument.

ANNONS
|

Under tisdagseftermiddagen sammanträder Miljö- och bygglovsnämnden i Härryda. På sitt bord har politikerna en rad bygglovsärenden att ta ställning till. På dagordningen finns flera byggprojekt som väntar på förhandsbesked.

Men för de medborgare och press som på förhand vill ha insyn i beslutsunderlagen inför nämndens möte är det tvärstopp. Till skillnad från exempelvis handlingarna till kommunfullmäktige eller välfärdsnämnden meddelar förvaltningen att det råder sekretess kring ärendena då det bedöms vara arbetsmaterial.

Först efter justering av protokoll lämnas materialet ut – och då debiteras den som vill se dokumenten enligt rådande taxa för utlämnande av handlingar. Det enda som lämnas ut vid begäran innan mötet och som bedöms vara allmän handling är dagordningen.

ANNONS

Härryda kommuns förfarande skiljer sig från praxis i andra kommuner. Inför byggnadsnämnden i Mölndals sammanträde på torsdag går det för pressen att ta del av hela mötesunderlaget. I det finns alla relevanta handlingar rörande bygglovsansökningar och övriga ärenden som motsvarar miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområde.

”Hemlighetsmakeriet är onödigt”

Den bristande transparensen gör det svårt för medborgare och fri press att granska beslut som påverkar övriga invånare i kommunen. Bygglovsärenden har stor påverkan på boendes närmiljö och är även viktigt för byggaktörer. Det försvårar även att vid behov föra och skapa en offentlig debatt om enskilda bygglovsärenden som kan bedömas ha stort allmänintresse.

Det finns ärenden som det självklart måste finnas sekretess kring. Det rör framför allt individärenden i nämnden med ansvar för människors välbefinnande och i vissa fall omhändertagande av personer för deras eget bästa, inte sällan barn och ungdomar. Bygglov är inte av hävd den typ av ärenden.

Miljö- och klimatnämnden har kanske frågan om att göra sina möteshandlingar offentliga på dagens dagordning, under punkten nytt reglemente för nämnden. Det är svårt att veta, då även det ärendet är sekretessbelagt.

Det gör det svårt för exempelvis Härryda-Posten att rapportera om och granska beslutsprocesser, faktaunderlag och kommunala tjänstemäns bedömningar av enskilda projekt. Hemlighetsmakeriet är onödigt då det är ett ovanligt sätt att handskas med bygglovsärenden och beslutsunderlag för de förtroendevalda.

ANNONS

Härrydaborna och pressen som ska granska makthavarna har i dagsläget inte tillgång till beslutsunderlag som inför sammanträden i andra kommuner är offentligt och kostnadsfritt. Det är anmärkningsvärt.

LÄS MER:Därför startar vi Härryda-Posten

LÄS MER:Helgtips i Härryda: Oktoberfest, Povel Ramel + Mölnlycke blåsorkester med mera

ANNONS