Temapark, gräsklippning, utegym och broförbindelse från Råda säteri bland Härrydaidéerna

Det saknas inte idéer från Härrydaborna om vad de vill att kommunen ska satsa på. Härryda-Posten listar ett par av de förslag som inkommit – och kommunens svar.

ANNONS

Hösten 2022 slopades möjligheten att lämna medborgarförslag i Härryda kommun. Istället infördes den nya Härrydaidén, som var ett mindre byråkratiskt sätt att lämna förslag till kommunen. Bland annat ger det förvaltningen möjlighet att snabbare bedöma förslagen, och sålla bort sådant som egentligen är att betrakta som ett förslag eller ett klagomål.

Alltsedan införandet har idéerna vällt in. Inför kommunstyrelsen har förvaltningen sammanställt de Härrydaidéer som inkommit mellan 7 mars 2023 till 16 oktober 2023 – sammanlagt 36 stycken.

Bland de många förslagen hittas önskemål om kommunal service med gräsklippning till äldre och funktionshindrade (avslag), återställning av tallheden på Heden i Rävlanda, bänkar utmed landehofspåren (avslag), fler utegym i Landvetter (avslag) rastgård för hundar i Hindås (varken ja eller nej) och förslag om en temapark med gäststugor i Härryda (avslag).

ANNONS

Sju av idéerna har placerats i kommunens så kallade idébank, förslag som enligt kommunen kan vara relevanta att genomföra i framtiden eller där andra processer behöver bli klara innan Härrydaidén kan beaktas.

Nio av idéerna har ansetts besvarade medan två har förverkligats. Den ena ska genomföras och den andra har redan genomförts. Samtidigt är nio idéer just nu under handläggning.

Däremot blir det nobben för 11 idéer, medan en idé inte ansetts vara en Härrydaidé.

Här nedan följer en en del av förslagen som inkommit.

Ett par av Härrydaidéerna

• Ung och omsorg

En 14-åring föreslår att Härryda kommun borde införa Växjös projekt ”Ung och omsorg”. Förslagsställaren skriver bland annat: ”Detta kan få ungdomar mer intresserade av vård och vårdyrket. Det är vinsten för kommunen. Väldigt bra jobb för unga och bra att vi unga kommer ut i arbetslivet. Jag är mycket intresserad av eran respons på mitt förslag. Tack.”

Härryda kommuns svar: ”Härryda kommun delar din åsikt om att det är viktigt att unga får upp ögonen för vårdyrken. Vi utreder därför just nu hur vi kan få unga intresserade av vårdyrken, där att använda företag såsom Ung Omsorg är ett alternativ. Vi tar med oss idén i vårt arbete. Tack igen för din idé och för att du engagerar dig för att göra vår kommun bättre!”

Status: Idén utreds.

Förbättra och höj grusgången mellan Dammbäcksvägen och Agntjärnsvägen i Landvetter samt att denna grusväg belyses med armaturer som är anpassade för djurlivet i Gallhålan

Härryda kommuns svar: ”Härryda kommun tycker det är en bra idé och vi kommer att göra en utvärdering av behovet av upprustning längre fram i höst då årstiden gör det lättare för oss att se vad som behöver åtgärdas. Efter att en utvärdering är klar är det också lättare att uppskatta kostnaden för åtgärden. Möjlig finansiering behöver därefter ses över.

VI kan redan nu säga nej till idén om belysning. Kommunen ser inte behovet av belysning här då det finns upplysta gator i närheten som kan användas för fortsätta löprundan/promenaden under kvällstid. Det finns inte heller någon budget för den typen av åtgärder.”

Status: Idén utreds.

• Lägg en planskild korsning i Rävlanda genom banvallen och led trafiken ut mot 40:an.

Härryda kommuns svar (i urval): ”Dina två förslag stämmer i stort överens med ett av de rekommenderade som presenteras i en utredning om planskild korsning Rävlanda, Centrum-Väst.”

Status: Idén utreds.

• Anordna en discgolfbana i området runt 02 löparspåren i Hindås.

Härryda kommuns svar: ”Tack igen för din idé om en discgolfbana i Hindås. Vi har nu undersökt idén och valt att spara den i vår idébank.”

Status: Lagd till idébanken.

• Multiarena till Vällsjöskolans skolgård.

Delar av förslaget: ”Våra elever vill gärna få en bättre möjlighet att kunna spela 24 fotboll, basket och övriga bollsporter samt lekar i större grupp. I dagsläget har vi en mindre asfaltsyta för de yngre barnen F-åk 3, men den är ej avgränsad. Asfalten gör även att det blir en hel del skrubbsår. En multiarena skulle även gynna våra idrottslektioner, då det underlättar att ha idrott utomhus. Vällsjöskolan har elever från förskoleklass till åk 6, uppdelat i två byggnader och vad jag kan se finns det två olika möjligheter att placera en multiarena.”

Härryda kommuns svar (i urval): ”Härrydaidén är tänkt som en kanal för personer som har en idé som kan förbättra eller förändra något som ligger inom kommunens ansvar och alla får lämna idéer. Syftet är dock inte att Härrydaidén ska användas för medarbetare.”

Status: Bedöms inte vara en Härrydaidé.

• Broförbindelse Råda Säteri - Pixbo

Delar av förslaget: ”Genom en broförbindelse (öppen för jollar och andra mindre båtar) knyter man ihop Råda Säteri och Gunnebo vilket öppnar upp för friluftslivet runt sjön och därtill öka besöksunderlaget för verksamheterna vid Råda Säteri. Samtidigt bör en gångväg anläggas från Råda Säteri längs sjösidan bort till Mölndalsvägen samt en broförbindelse på sjösidan av Mölndalsvägen där den passerar över ån så man slipper nuvarande omvägar. Gångvägen skall anpassas för barnvagnar och rullstolsbundna.”

Härryda kommuns svar (i urval): ”Idén om en broförbindelse mellan Råda Säteri och Pixbo är helt enkelt för omfattande för att genomföras och det finns många hinder. Kommunen kommer därför inte att genomföra idén.”

Status: Idén genomförs inte.

• Ta fram detaljplan för Pottebo och Lahall

Härryda kommuns svar (i urval): ”Kommunen har inte [...] i nuläget för avsikt att ändra gällande detaljplan för området men det går bra att ansöka om planbesked om du vill göra åtgärder som kräver en ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan.”

Status: Besvarad.

• Bygg en hundrastgård på gräsplanen norr om beachvolleybollplanen vid Massetjärn

Härryda kommuns svar (i urval): ”Att placera en hundrastgård vid Massetjärn är inte […] lämpligt ur miljösynpunkt då Massetjärnens vatten rinner vidare till Rådasjön vilken är en vattentäkt."

Status: Idén genomförs inte.

• Lekyta vid Solbacken och Backa (två olika förslag)

Kommunens svar (i urval): ”Idag har kommunen inga planer på att anlägga någon lekplats i området Landvetters Backa. [...] Detta är […] inte en fråga för kommunen utan något som samfälligheter och bostadsrättsföreningar i Landvetters Backa ansvarar för."

Status: Lagd till idébanken.

• Anlägg solpaneler på stora torget söder om Biblioteksgatan i Mölnlycke.

Härryda kommuns svar (i urval): ”Din idé går […] i linje med kommunens sätt att se på solceller som energikälla och vi börjar med att lägga resurser på våra redan befintliga fastigheter eller på nybyggnationer som ändå ska byggas. Att bygga tak över parkeringen vid Biblioteksgatan skulle innebära en nybyggnation för solcellsanläggningens skull och det är i nuläget inte aktuellt […]."

Status: Lagd till idébanken

• Rusta upp Hönekulla lekplats

Förslaget: ”Hönekulla lekplats, vid Hönekullavägen, är en välbesökt lekplats. Men ingångarna till lekplatsen är idag under all kritik. Vid ingången som leder ut till Hönekullavägen, södra sidan, har marken satt sig flera decimeter mellan trottoar och gångväg och det är dessutom alldeles för lätt för barn att ta sig rätt ut på den vältrafikerade Hönekullavägen.

Förslagen är att man dels lagar asfalten/marken så att barnvagnar och cyklar smidigt och skadefritt kommer in på lekplatsen samt att man sätter upp en grind mot vägen!

Vid ingången på norra sidan, behövs också någon form av grind eller bom för att försvåra för små rymlingar att ta sig ut.”

Härryda kommuns svar (i urval): ”Kommunens bedömning för lekplatsen vid Hönekullavägen är att den har en god standard när det gäller inhägnad av området och att det inte kommer att sättas upp grindar vid ingångarna. Gångbanan du nämner finns med i kommunens underhållsplan men i nuläget finns det ingen tidplan för när åtgärden kommer att genomföras. Det innebär att den kommer att ses över men vi kan inte svara exakt på när i tid.”

Status: Idén genomförs inte.

• Anlägg badbrygga vid Finnsjöns badplats.

Härryda kommuns svar (i urval): "Vi bedömer att en parkering vid Finnsjön inte är lämpligt utan skulle leda till ökade utsläpp i området. Vi väljer därför att ha kvar Finnsjöns badplats som ett kommunalt naturbad.”

Status: Idén genomförs inte.

Soptunna vid elljusspåret i Landvetter

Härryda kommuns svar: "Vi har nu satt upp en soptunna vid elljusspåret efter dialog med dig.”

Status: Idén genomförd.

Kommun service med gräsklippning för äldre och funktionshindrade

Härryda kommuns svar: "Kommunen hade tidigare tjänsten gräsklippning men det togs bort för några år sedan. Skälet var framförallt att tjänsten konkurrerade med företag som utför trädgårdsskötsel och kommunen vill inte konkurrera med näringslivet. Du kan söka och få rut-avdrag för trädgårdstjänster, vilket innebär att det på så sätt finns en subvention för att få trädgårdstjänster så som gräsklippning utförda.”

Status: Idén genomförs inte.

Expropriera skogsfastigehten Hindås 1:3 till förmån för allmän park samt Takullen 1:9.

Härryda kommuns svar (i urval): "En expropriation av Hindås 1:3 för att anlägga park skulle försvåra för ett av detaljplanens syfte; att möjliggöra för kompletterande bebyggelse. Förslaget till antagande av detaljplanen kommer därför inte att föreslå expropriering av mark (annat än för kommunal väg fram till badplatsen)."

Status: Idén genomförs inte

LÄS MER:Efter år av stress – Anette Ek från Mölnlycke fick äntligen ”hjärnro”

ANNONS