Härryda kommun får rätt mot Naturskyddsföreningen

Det råder delade meningar kring hur den antagna detaljplanen för Mölnlyckemotet påverkar djur och naturvärden. Nu har ett överklagande från i Naturskyddsföreningen i Härryda avslagits av mark- och miljödomstolen.

ANNONS
|

I oktober 2021 beslutade Härryda kommunfullmäktige att anta en detaljplan som gäller Mölnlyckemotet och närliggande omgivning.

Enligt planbeskrivningen är syftet att utveckla området. Den befintliga naturen och ny bebyggelse ska skapa en välkomnande entré till Mölnlycke och nya strategiska lägen för verksamheter.

Naturskyddsföreningen i Härryda har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva beslutet att anta detaljplanen – men blir inte lyssnade på. Mark- och miljödomstolen går på kommunens linje efter att beslut fattats i frågan.

Vill skydda fladdermöss

Föreningen anser att planen utgör en betydande påverkan på miljön då den berör flera fridlysta arter. Inom området för detaljplanen och i dess närhet finns till exempel flertalet olika typer av fladdermöss, snokar, skyddade fåglar och fynd av läderbagge.

ANNONS

Även naturvärden, ett naturreservat, ett Natura 2000-område (ett naturområde med arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda reds. anm.), riksintresset för friluftsliv och strandskyddat område påverkas av detaljplanen, enligt föreningen.

I sin motivering till varför beslutet bör upphävas betonar Naturskyddsföreningen att det inte har tagits fram någon miljökonsekvensbeskrivning, samt att det inte har skett prövning mot nödvändig lagstiftning – vilket föreningen menar strider mot nationell och unionsrättslig lagstiftning.

Länsstyrelsens bedömning

Kommunen hävdar att genomförandet av planen inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan och att det därför inte behöver tas fram en miljökonsekvensbeskrivning. Efter att ha fört en dialog med länsstyrelsen i Västra Götaland har det konstaterats att myndigheten är av samma uppfattning som kommunen.

Vad gäller risken för de skyddade arterna har kommunen gjort en artskyddsutredning som kommit fram till att fridlysta arter riskerar att drabbas negativt. Därför har exempelvis planområdet minskats med drygt 5 000 kvadratmeter för att exkludera områden med höga naturvärden.

Givet att det finns arter som behöver skyddas ingår inga av dem i bevarandemålen för ett Natura 2000-område, varför planens påverkan utifrån den aspekten på sin höjd skulle bli indirekt, enligt kommunen.

Gällande frågan om riksintresset för friluftslivet anser länsstyrelsen, som har till uppgift att bevaka frågan, gjort bedömningen att något riksintresse inte kommer att skadas påtagligt av detaljplanens genomförande.

ANNONS

Överklagan avslås

Sammanfattningsvis bedömer mark- och miljödomstolen att det saknas skäl att upphäva kommunens beslut att anta detaljplanen och slår bland annat att fast att: ”De utredningar kommunen har låtit genomföra under framtagandet av planen har varit godtagbara och det har varken med hänsyn till planens påverkan på ovan nämnda intressen var för sig eller sammantaget funnits en skyldighet för kommunen att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.”

Överklagan på domstolens beslut måste göras senast den 8 februari.

LÄS MER:Härryda kommun har presenterat förslag till ny översiktsplan

LÄS MER:Konstig utställning för två konstnärliga Peterssons

LÄS MER:Peter fick nog – flyttar anrika skomakeriet till Mölnlycke

ANNONS